09/02/2023 - 23:28

Lệ phí đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã là bao nhiêu tiền?

Khi thực hiện thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã thì nhiều người có chung thắc mắc là lệ phí đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã năm 2023 là bao nhiêu tiền? Để giải đáp thắc mắc này của quý khách, Luật Minh Khuê xin đưa ra bài tư vấn dưới đây.

1. Lệ phí đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Do đó, Liên hiệp hợp tác xã sẽ được hiểu là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý Liên hiệp hợp tác xã.

Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, lệ phí đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã có thể được hiểu là khoản thu dành cho liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã.

2. Mức lệ phí đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã năm 2023 là bao nhiêu?

Theo Thông tư số 250/2016/TT-BTC được thay thế bởi Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế- xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức lệ phí phù hợp. Tức là, lệ phí đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã ở mỗi trường hợp là khác nhau, tùy thuộc và quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi Liên hiệp hợp tác xã được thành lập. Ví dụ:

Đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã tại Thành phố Hải Phòng thì mức lệ phí sẽ được áp dụng theo quy định tại Phụ lục số 12 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể:

– Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã:

+ Cấp mới, cấp thay đổi: 100.000 đồng/ 01 lần cấp.

+ Cấp lại: 50.000 đồng/ 01 lần cấp.

– Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã: Cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại: 50.000 đồng/ 01 lần cấp.

Hay tại Thành phố Hà Nội, mức thu lệ phí đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố. Theo đó:

– Mức thu lệ phí với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã là 200.000 đồng/ 01 lần cấp.

– Mức thu lệ phí đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã là 30.000 đồng/ 01 lần cấp.

Thẩm quyền thu và quản lý lệ phí thành lập Liên hiệp hợp tác xã:

– Thẩm quyền thu: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sẽ là hai cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

– Quản lý tiền lệ phí:

+ Các cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán đồng thời định kỳ báo cáo việc quyết toán thu, nộp, sử dụng phí thu được và thực hiện việc công khai tài chính theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Cơ quan thu lệ phí phải nộp 100% số lệ phí đã thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí để trang trải cho việc thu lệ phí sẽ do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của các cơ quan thu theo các chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước đã được quy định.

3. Trình tự đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Người có thẩm quyền đăng ký Liên hiệp hợp tác xã sẽ tiến hành chuẩn bị một bộ hồ sơ được quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2012, bao gồm các loại tài liệu như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký Liên hiệp hợp tác xã;

– Điều lệ của Liên hiệp hợp tác xã;

– Phương án sản xuất, kinh doanh;

– Danh sách hợp tác xã viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đóc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

– Nghị quyết hội nghị thành lập.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Người có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

– Người có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài).

– Trường hợp được ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài);

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

– Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:

+ Có đủ giấy tờ theo quy định;

+ Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;

+ Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã;

+ Đã nộp lệ phí đăng ký hợp tác xã theo quy định.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Xử lý hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã năm 2012 thì Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập Liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã đối với mỗi một bộ hồ sơ do liên hiệp hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

– Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã năm 2012, Liên hiệp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0972.939.830
Gọi tư vấn
Yêu cầu gọi lại